DELO NA DOMU V ČASU COVID-19

DELO NA DOMU V ČASU COVID-19

ALI JE DELODAJALEC IZPOLNIL VSE FORMALNE POGOJE ZA DELO NA DOMU?

Tudi v trenutnih izrednih razmerah, ko je odreditev dela na domu, če to delovni proces dopušča,  praktično obvezna, delodajalci ne smejo pozabiti na formalne zakonske zahteve, ki so povzete v nadaljevanju.

Po stališču Inšpektorata RS za delo je mogoče na podlagi 169. člena ZDR-1 delavcu odrediti delo na domu. V takšni odredbi mora biti odrejeno najmanj: 

  • razlog odreditve dela na domu,
  • navedbo vrste dela, če je drugačna kot običajno (s pojasnilom zakaj je odrejeno drugo delo),
  • način spremljanja izvajanja dodeljenih nalog (odvisno od delovnega procesa),
  • delovna sredstva, ki jih bo zagotovil delodajalec,
  • dosegljivost delavca (čas, način),
  • način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi,
  • napotke o izvajanju varnega in zdravega dela od doma.

Glede na izredne razmere vseh sicer nujnih ukrepov v zvezi z zagotavljanjem varnega delovnega okolja (npr. ogled kraja dela, izdelava ocene tveganja za delovno mesto…) ni smiselno niti potrebno izvajati, predlagamo pa, da se v teh primerih delavcem posreduje jasna in uporabna navodila za varno in zdravo delo na domu.

O delu na domu je potrebno obvestiti Inšpektorat za delo (glede na izredne razmere lahko delodajalec izjemoma obvestilo pošlje tudi po začetku dela na domu), in sicer je potrebno posredovati informacije predvsem o:

– delavcih (poimensko navesti delavce in skupno število na delo na domu napotenih delavcev),

– vrsti dela,

– kraju opravljanja dela (pomembno je, da delavec pove točno kje bo opravljal delo, če se njegovo dejansko bivališče razlikuje od prijavljenega oz. tistega, ki je navedeno v pogodbi o zaposlitvi),

– predvidenem trajanju opravljanja dela na domu (npr. do izteka izjemnih okoliščin).

Inšpektorat za delo se lahko obvesti tudi po elektronski poti na naslov prijave.irsd@gov.si.

Enako za delo na domu velja Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti glede vodenja evidence o izrabi delovnega časa. Tako morajo delodajalci voditi dnevno evidenco o številu opravljenih ur na dan, skupnem številu opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa ter opravljenih ure v času nadurnega dela. Kar hkrati pomeni obveznost delavca, da tudi sam vodi dnevno evidenco delovnega časa ter jo posreduje delodajalcu, najmanj za dneve, ko so opravljene delovne ure drugačne od predvidenih delovnih ur za polni delovni čas.

Odvetniška družba Grešak o.p., d.o.o.